Author Archives: admin

Il-Malta Dockers Union titlob lil Qorti biex tintervjeni fil-kawza li Virtu Ferries qed taghmel kontra l-MMA

3 ta’ Dicembru 2008 Fil-Prim’ Awla tal-Qorti Civili Rikors Guramentat Numru: 64/08 AL Virtu Ferries Limited [C 11553] vs Il-Ministru ghall-Kompetittivita’ u Komunikazzjoni, u l-Awtorita’ Marittima ta’ Malta u b’digriet tat-13 ta’ Marzu 2008 gew kjamati fil-kawza l-Onorevoli Prim Ministru … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Skema ta’ self minghajr imghax ghall-Haddiema Licenzjati tax-Xatt li jkorru fuq il-post tax-xoghol.

Il-Kumitat Ezekuttiv tal-Malta Dockers Union qed jintroduci skema gdida ghall-haddiema kollha licenzjati tax-xatt li jkorru fuq il-post tax-xoghol. Din l-iskema hija intiza biex tghin finanzjarjament lil dawk il-haddiema li jkunu korrew fuq xoghol u jdumu aktar minn sitt xhur bl-injury … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Il-Malta Dockers Union tisfida lil Charles Agius

minn Joe Saliba, President tal-Malta Dockers Union Nirreferi ghall-artiklu miktub mis-Sur Charles Agius, Segretarju tat-Taqsima Marittima u Avjazzjoni tal-GWU li gie ppubblikat fil-gurnal “L-Orizzont” ta’ nhar it-Tnejn 11 ta’ Awwissu 2008 taht it-titlu “Ifred u Saltan”. Matul dawn l-ahhar gimghat, … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

MDU TAPPELLA LILL-GWU Il-Gimgha, 24 ta’ Lulju 2008

IL-MALTA DOCKERS UNION TAPPELLA LILL-GWU BIEX MA TKOMPLIX TAGHMEL AKTAR HSARA LILL-HADDIEMA TAX-XATT U LILL-PAJJIZNA Il-kampanja negattiva u distruttiva li mbarkaw fuqha it-tmexxija tal-GWU fil-konfront tal-Malta Dockers Union u tal-ufficjali taghha biex forsi jirnexxilhom jakkwistaw lura lill-haddiema tax-xatt, qabzet kull … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Il-Malta Dockers Union tichad rapport fl-Orizzont

Sur Editur, Nirreferi ghar-rapport li gie ippubblikat fil-gurnal “L-Orizzont” ta’ nhar it-Tlieta 15 ta’ Lulju 2008 taht it-titlu “Tkompli l-Intimidazzjoni fuq Shop Steward tal-GWU”. Il-Malta Dockers Union tichad bil-qawwa kollha li qedgha tintimida jew tinstiga biex jittiehdu passi kriminali kontra … Continue reading

Posted in News | Leave a comment