Category Archives: News

IL-MALTA DOCKERS UNION ISSELLEM LILL-PERIT DUMINKU MINTOFF

News Release Il-Hamis,  23 ta’ Awwissu 2012 IL-MALTA DOCKERS UNION ISSELLEM LILL-PERIT DUMINKU  MINTOFF Il-Malta Dockers Union tesprimi s-sobgha taghha u tal-Haddiema  tax-Xatt ghal mewt tal-Perit Duminku Mintoff, ex-Prim Ministru ta’ Malta u  ex-mexxej tal-Partit Laburista. Il-Union tirrikonoxxi l-kontribut enormi … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Il-Haddiema Licenzjati tax-Xatt japprovaw il-Ftehim ta’ Servizz mal-V.G.T.

MALTA DOCKERS  UNION 23/25, Xatt  l-Ghassara tal-Gheneb, Marsa MRS 1912. News Release Il-Gimgha, 8 ta’ Gunju  2012 Il-Haddiema  Licenzjati tax-Xatt japprovaw il-Ftehim ta’  Servizz mal-V.G.T. Il-Haddiema Licenzjati  tax-Xatt approvaw Ftehim ta’ Servizz  (Service Level Agreement) li l-Malta  Dockers Union innegozjat … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Din hi x-xiehda tas-Segretarju Generali tal-GWU!

Il-każ tal-Pension & Contingency Fund tal-ħaddiema tax-Xatt Is-Segretarju Ġenerali tal-GWU jippreżenta affidavit Hekk kif ilbieraħ quddiem l-Imħallef Tonio Mallia kompliet tinstema’ l-kaw­ża dwar il-Pension & Contingency Fund tal-Ħaddiema tax-Xatt, is-Segretar­ju Ġenerali tal-GWU Tony Zarb ipp­re­żenta affidavit fuq ix-xiehda li kien … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Workers win €111,000 compensation for Freeport accident

Malta Freeport has been ordered to pay two workers just over €111,000 between them after a court ruled that they were injured while unloading a container because of the lack of a safe work process. Emmanuel Borg and Emmanuel Dingli … Continue reading

Posted in News, Uncategorized | Leave a comment

IL-MALTA DOCKERS UNION FIL-GRECJA B’APPOGG

MALTA DOCKERS UNION 23/25, Xatt l-Ghassara tal-Gheneb, Marsa Tel. 99423480 It-Tlieta, 29 ta’ Novembru 2011. NEWS RELEASE IL-MALTA DOCKERS UNION FIL-GRECJA B’APPOGG GHALL-HADDIEMA TAL-PORT TA’ PIREAUS Delegazzjoni mill-Malta Dockers Union marret il-Grecja fejn attendiet ghal-dimostrazzjoni ta’ protesta kontra l-kumpanija ciniza … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

The IDCE Assembly offers full support to the ILWU

The IDCE Zone Assembly held in Helsingborg, Sweden, on 21 September 2011 passed a motion of solidarity with the Brothers and Sisters of the ILWU in their fight to defend union jobs and workers rights at the Longview terminal. ILWU … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Ftehim Kollettiv gdid ghall-impjegati tat-Tug Malta. MALTA DOCKERS UNION 23/25, Xatt l-Ghassara tal-Gheneb, Marsa MRS 1912

It-Tlieta, 5 ta’ Settembru 2011 Ftehim Kollettiv gdid ghall-impjegati tat-Tug Malta. Il-Malta Dockers Union u l-Kumpanija Tug Malta iffirmaw Ftehim Kollettiv gdid li permezz tieghu l-haddiema se jgawdu minn zidiet fil-pagi u minn beneficcji ohra. Il-Ftehim huwa retroattiv b’sehh mill-1 … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

IDC STATEMENT

PARIS, 20 JULY 2011 The trade unions representing European port workers affiliated into the IDC CONSIDER that the so-called financial crisis is a product of the capitalist economic model, characterised by the depletion of natural resources, financial speculation and the … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Il-Malta Dockers Union titlob lil Qorti biex tintervjeni fil-kawza li Virtu Ferries qed taghmel kontra l-MMA

3 ta’ Dicembru 2008 Fil-Prim’ Awla tal-Qorti Civili Rikors Guramentat Numru: 64/08 AL Virtu Ferries Limited [C 11553] vs Il-Ministru ghall-Kompetittivita’ u Komunikazzjoni, u l-Awtorita’ Marittima ta’ Malta u b’digriet tat-13 ta’ Marzu 2008 gew kjamati fil-kawza l-Onorevoli Prim Ministru … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Skema ta’ self minghajr imghax ghall-Haddiema Licenzjati tax-Xatt li jkorru fuq il-post tax-xoghol.

Il-Kumitat Ezekuttiv tal-Malta Dockers Union qed jintroduci skema gdida ghall-haddiema kollha licenzjati tax-xatt li jkorru fuq il-post tax-xoghol. Din l-iskema hija intiza biex tghin finanzjarjament lil dawk il-haddiema li jkunu korrew fuq xoghol u jdumu aktar minn sitt xhur bl-injury … Continue reading

Posted in News | Leave a comment