President Malta Dockers Union 2014-2018


It-Tlieta, 15 ta’ Lulju 2014.

Ryan Fava huwa l-President il-gdid tal-Malta Dockers Union

Is-Sur Ryan Fava gie elett bhala l-President tal-Malta Dockers Union f’elezzjoni li saret il-lum it-Tlieta fost il-Haddiema Licenzjati tax-Xatt membri tal-Malta Dockers Union. Is-Sur Fava, minbarra li huwa haddiem licenzjat tax-xatt, huwa kwalifikat bhala Mechanical Engineer mill mill-Universita’ ta’ Malta (B.Mech.Eng.(Hons.) kif ukoll bhala Master of Science (MSC), Building Services with Sustainable Energy mill-Universita’ ta’ Brunel (Londra). Matul dawn l-ahhar snin huwa kien rapprezentant tas-sahha u s-sigurta’ fuq il-postijiet tax-xoghol fejn jahdmu il-haddiema tax-xatt.
F’din l-elezzjoni, li ssir kull erba’ snin, ivvutaw 339 haddiem minn 372 li kienu eligibbli ghal vot.
Is-Sur Fava gab 249 vot filwaqt li z-zewg kontestanti l-ohra, Joseph Saliba u Paul Abela, gabu 78 u 7 voti rispettivament.
F’din l-elezzjoni gew eletti wkoll sitt membri fil-Kumitat minn fost 23 kandidat li hargu ghal din l-elezzjoni.

Ufficcju Informazzjoni
Malta Dockers Union.
15/07/14